O IZBIE

O Izbie

Kolska Izba Gospodarcza powstała w 2003 roku z inicjatywy kolskich przedsiębiorców przy współpracy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz Gmin powiatu kolskiego. Jest organizacją dobrowolną i samorządna, zrzeszającą obecnie 28 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu kolskiego. Izba działa w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z poźn. zm.)

Kolska Izba Gospodarcza jest organizacją wspierającą i współuczestniczącą w działaniach na rzecz przedsiębiorczości i wszelkich inicjatyw gospodarczych w powiecie kolskim.  Jest otwarta dla wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji wspierających przedsiębiorczość.

Statut KIG

DOŁĄCZ DO KIG

Członkiem KIG-u może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na terenie powiatu kolskiego, niezależnie od wielkości i dziedziny działania.

Wypełnij formularz i deklarację i zostań naszym członkiem

Zadaniem Izby jest:

  • stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych,
  • współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i angażowania kapitałów w indywidualną i grupową własność środków produkcji,
  • rozwijanie współpracy między nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych,
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących współpracy kooperacyjno- zaopatrzeniowej, organizacyjno-finansowej,
  • propagowanie osiągnięć i badań w dziedzinie postępu organizacyjno-technicznego oraz inspirowanie osiągnięć w tym zakresie,
  • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
  • tworzenie warunków dla prowadzenia przez członków Izby działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki narodowej,
  • kształtowanie zasad etyki i upowszechnianie postaw pozwalających na uzyskiwanie rangi partnera charakteryzującego się najwyższym stopniem zaufania w stosunkach gospodarczych,
  • wykonywanie innych zadań między innymi powierzonych Izbie na jej wniosek przez Radę Ministrów i inne organy administracji publicznej.

Władze Kolskiej Izby Gospodarczej

PREZYDIUM RADY:

Prezes: Wojciech  Lewandowski
I Wiceprezes – Dariusz Marciniak  
II Wiceprezes – Zbigniew Lewandowski
Sekretarz – Marceli Uciński
Członek  Prezydium – Robert Andre
Członek Prezydium – Sławomir Rossa

Członkowie:
Zenon Sobczak
Józef Kolasa
Jerzy Stelmasik

 KOMISJA REWIZYJNA KIG

Przewodniczący – Antoni Żurawik
Wiceprzewodniczący – Marlena Rucińska
Sekretarz – Danuta Ziętek

SĄD KOLEŻEŃSKI KIG

Przewodniczący – Czesław Marek
Wiceprzewodniczący – Czesław Cieślak
Sekretarz – Piotr Szadkowski